RK4
RK8
RK10
RK12
RK13
RK14
RK16
RK17
RK18
RK21
RK22
RK24
RK26
RK30
RK31
RK34
RK37
RK40
RK42
RK47
RK55 Recurve mit Carbon-Kevlar
RK55 Recurve mit Carbon-Kevlar
einteiliger Recurve mit Carbon-Kevlar und SaRaiFo Makasser/Palisander Griff
RK56: einteiliger Recurve mit Carbon-Kevlar und SaRaiFo Makasser/Palisander Griff
Recurve RK57. Griff mit SaRaiFo-Olive, Wurfarme Bambus, Carbon, Schwarzglas. 26lbs@28"
Recurve RK57. Griff mit SaRaiFo-Olive, Wurfarme Bambus, Carbon, Schwarzglas. 26lbs@28″